วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงสร้างรายวิชา

แนะนำรายวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส ง 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ปีการศึกษา  2559
จำนวน 20  ชั่วโมง/ภาค                                1  ชั่วโมง/สัปดาห์                                    0.5  หน่วยกิต
.........................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
มาตรฐาน ง ๓.       เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้        การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม
ชั้น
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม. ๔- ๖

๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ๒. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


 1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.  การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                      หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
-  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม  และหน่วยคำนวณและตรรกะ
-  การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ  จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

๓.  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์๔. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๕. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
 3. ระบบสื่อสารข้อมูล  ประกอบด้วย ข่าวสาร     ผู้ส่ง ผู้รับ  สื่อกลาง  โพรโทคอล
4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอล ชนิดเดียวกัน
5.วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน และแบบอนุกรม6. คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็วและความจุของฮาร์ดดิสก์


7. การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม

8.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                 ช่วยใน การตัดสินใจของบุคคล  กลุ่ม องค์กร       ในงานต่างๆ    


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ   องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่าย  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

                            โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้มีความรู้  เข้าใจถึงกระบวนการเทคโนโลยี  การเห็นคุณค่าของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  รู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะและมีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

****************************************************************


โครงสร้างรายวิชา  เทคโนโลยีสานสนเทศ (ง31102)


หน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   
ระบบสารสนเทศ
ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ
ชม.
ประเภทของระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.             ฮาร์ดแวร์
2.             ซอฟต์แวร์
3.             บุคลากร
4.             ข้อมูล
5.             ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 
องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
1.             ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ชม.
1.             อุปกรณ์ Computer หน่วย หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
2.             อุปกรณ์ Computer หน่วย  ประมวลผลกลาง (CPU)
3.             อุปกรณ์ Computer หน่วย  ความจำหลัก
4.             อุปกรณ์ Computer หน่วย  ความจำรอง
5.             อุปกรณ์ Computer หน่วย  หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit)
2.             ประกอบด้วยหน่วยควบคุม  และ หน่วยคำนวณและตรรกะ
3.             เลขฐาน  2 , 8 , 16   การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
1.              คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.             อุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็วและความจุของฮาร์ดดิสก์
4  ชม.
หน่วยการเรียนรู้ที่  4         
การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
1.              การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม
5  ชม.
รวม
20  ชม.


**********************************************************

 ภาระงาน : รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง31102 

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  80:20

คะแนนระหว่างภาค  80  คะแนน
หน่วยที่
คะแนน
ชิ้นงาน / แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   
ระบบสารสนเทศ
30
1. รายงานองค์ประกอบของระบบสารสนเทศและ
อธิปรายหน้าชั้นเรียน งานเดี่ยว (10  คะแนน)    **ใบงานที่ 1 **
        1.ฮาร์ดแวร์
        2. ซอฟต์แวร์
        3. บุคลากร
       4. ข้อมูล
       5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      
 2. จัดทำสารสนเทศ งานกลุ่ม 5-6 คน (20คะแนน)  **โปสเตอร์**
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 
องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
20
1.              อธิปรายเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์                                         
งานเดี่ยว  (10  คะแนน)  **ใบงานที่ 2 **
      1.   อุปกรณ์ Computer หน่วย  รับข้อมูล (Input Unit)
     2.  อุปกรณ์ Computer หน่วย  ประมวลผลกลาง (CPU)
    3.   อุปกรณ์ Computer หน่วย  ความจำหลัก
    4.   อุปกรณ์ Computer หน่วย  ความจำรอง
    5.   อุปกรณ์ Computer หน่วย  หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit)
2. หน่วยควบคุม  และ หน่วยคำนวณและตรรกะ
แบบฝึกหัดเลขฐาน 2 , 8, 16  งานเดี่ยว  (10 คะแนน) **ใบงานที่  3 **
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
10
1.  อภิปรายคุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ด้วยสื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน งานกลุ่ม  5-6  คน  (10  คะแนน) 
 **จัดทำในลักษณะสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint บันทึกลงแผ่น CD **
หน่วยการเรียนรู้ที่  4         
การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
20
1.  การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานชิ้นงาน  งานเดี่ยว      (10  คะแนน)   **ใบงานที่  4 **
2.  คำถามพัฒนาความคิดท้ายหน่วยการเรียนในหนังสือประกอบการเรียน "หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4"  จำนวน  4  หน่วย  :  หน่วยละ  10  ข้อ  รวมเป็น  40  ข้อ   งานเดี่ยว   (10  คะแนน)   **ทำลงกระดาษรายงานเย็บมุม/จัดทำปกหน้าปกหลังให้เรียบร้อย**
คะแนนปลายภาค  20  คะแนน  หน่วยที่  1- 4  (แบบทดสอบออนไลน์) http://pichamon01.blogspot.com/p/blog-page.htmlหมายเหตุ    ชิ้นงานที่มอบหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม