หน่วยที่ 1


   หน่วยที่1  เรื่องระบบสารสนเทศ        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 
                มาตรฐานการเรียนรู้
                ง 3.1   เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
                            การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหาการทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม
                ตัวชี้วัด
               3.1 ม.4-6/1   อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ      สาระสำคัญ
 
ระบบสารสนเทศ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคคล และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือได้ และนำมาใช้ประโยชน์ได้ ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
 
สารสนเทศที่มีคุณภาพเกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ     สาระการเรียนรู้
 
1. ความหมายของระบบสารสนเทศ
 
             2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์)
               3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (3. บุคลากร  4.ข้อมูล)
 
             4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)             


ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้


ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  1   

ระบบสารสนเทศ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น