หน่วยที่ 2


 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 
                มาตรฐานการเรียนรู้
                ง 3.1   เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
                            การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหาการทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม
                ตัวชี้วัด
               3.1 ม.4-6/2   อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์      สาระสำคัญ
 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก ซึ่งทำงานร่วมกันโดยผู้ใช้จะป้อนข้อมูลผ่านหน่วยรับเข้า จากนั้น หน่วยประมวลผลกลางจะทำการประมวลผลตามคำสั่ง และผลลัพธ์จะถูกเก็บในหน่วยความจำและแสดงผลลัพธ์ทางหน่วยส่งออก ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
 
คอมพิวเตอร์จะทำงานได้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ ขึ้นอยู่กับการทำงานของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก


     สาระการเรียนรู้
 1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
                1. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (หน่วยรับเข้า)
                2. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (หน่วยประมวลผลกลาง)
                3. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (หน่วยความจำหลัก)
                4. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (หน่วยความจำรอง)
                5
. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (หน่วยส่งออก)
           2
. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (การแทนที่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์)
           3
. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ซีพียูและการประมวลผลข้อมูล)
           4
. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (แผงวงจรหลักและการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่าง ๆ)     
 


มุ่งมั่นในการทำงาน
ตัวชี้วัดที่
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  2 

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น