หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 4  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 
                มาตรฐานการเรียนรู้
                ง 3.1   เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
                            การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหาการทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม
                ตัวชี้วัด
                ง 3.1 ม.4-6/8   ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน


      สาระสำคัญ
 
              ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

 ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
 
                การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงาน ควรพิจารณาจากความจุ  ความเร็ว  การปฏิบัติงาน-อัตโนมัติ  และราคา  สำหรับซอฟต์แวร์ควรพิจารณาตามลักษณะงานที่จะใช้
     สาระการเรียนรู้
 
1. หลักการเลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน
2. หลักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. ตัวอย่างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เหมาะสมกับงาน
4. ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
          
                ใฝ่เรียนรู้
                ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
                                         ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้

                                         สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  4         

การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น