หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 3  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 
                มาตรฐานการเรียนรู้
                ง 3.1   เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
                            การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหาการทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม
                ตัวชี้วัด
               ง 3.1 ม.4-6/4   บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
      สาระสำคัญ
 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
 
การเลือกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ


     สาระการเรียนรู้
 
1. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
2. อุปกรณ์ต่อพ่วง
              

ใฝ่เรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้


ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  3          

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น